خدمات ما


خدمات سنجش شایستگی های فردی


ارزیابی مهارت ها


ارزیابی میزان انطباق مهارتها با شایستگی های شغلی


سامانه متمرکز مهارت افزائی


خدمات زیرساخت سامانه آموزش مجازی به مدارس، دانشگاه ها و موسسات آموزشی و حرفه ای کشور